ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ 

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ

ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ  

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵃⵊⵡⵉ 

ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵛⵄⴱⵓⵏ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⴱⵓⵛⴰⵔⴱ 

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ 

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵔⴱⴱⴰⵃ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⴽⵔⴰⵣ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵙⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⴰⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵍⵎⵓⵚⵍⵍⵉ 

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵢⵉ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ 

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ 

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵄⵡⵉⵛⴰ 

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ