ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ (CDT) ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏) في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏) في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏) في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏) في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي

ⴰⵙⵙ 29 ⵎⴰⵕⵚ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ (CDT) ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵇⵇⴰⴷⵔ ⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ. ⵜⵃⴰⴹⵕ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵡⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ-ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⵙⴷⴷⴰⵙ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵡⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ ⴳ ⵉⵙⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵥⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ . ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ  ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ  ⵉⵎⵥⵍⵉ.
ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ2022 ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵎⴰⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴷⵉⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ (UMT) ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵜ ⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ  ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ