ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ

ⴷⴰ ⴽⴽⵏ ⵏⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵅⴼ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ. 

ⵀⴰⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ. 

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵀⵉⵢⵢⴰⵏⵜ ⵉⵎⵉⴽ ⴰⵔ ⵉⵎⵉⴽ, ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵓⵀⵉⵢⵢⴰ ⵏⵏ ⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ. 

ⵉⵙⵔⵙ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ  ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⵄⵍⵎ ⴷⴰⵢ. ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵅⴼ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵙ. ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵉⵜ  ⵙ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⴳⵜ, ⴰⴽⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⴹⴼⵓⵕⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⴹⵕⵕⴰⵜⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵏⵖ ⵡⴰⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ , ⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵇⵇⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ ⴳ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ. 

ⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵎⵏ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴰⴱⴱⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰⵖ, ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵏⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ. 

ⴰⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔ  ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ