ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴷⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ  ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ. 
ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ  ⵓⵙⵓⵎⵎⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ. 
ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵙ  ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵛⴰⵡⵕ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ. 
ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵙⴳ  ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. 
ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⵙⴳ ⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵥⵓⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵏ, ⵜⴰⴼⵔⴷⵉⵙⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ. 
ⵉⵎⴰⵍⴰ ⵅⴼ  ⵜⵣⵔⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴷ ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⵎⴷ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵔⴰ ⴳ ⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. 
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

 ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵔⴰ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ: 
ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ. 
ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. 
ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏⵉⵏ. 
ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ. 
ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ. 
ⵉⵙⵔⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ, ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵏⴱⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ 49 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ. 

ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ. 
ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ. 
ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵣⵏ 65 ⴷ 66 ⴷ 70 ⵙⴳ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ. 
ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ. 
ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵜⵎⴰⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵜⵉⵏ. 
ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵉⵎⵙⴳⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ. 
ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ
ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵣⵣⴳⵉⵔⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵥⵍⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ. ⴷⴰ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜⵅⴼ ⵎⵢⵏⵏⴰ. ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴱⴹⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⴳ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ.  (ⴰⵏⵏⴰⵣ 59 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵢⵏ ⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵣⵏⵏⵉⵔⵏ , ⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⵔ  ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ  ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷⴷⵖ. (ⴰⵏⵏⴰⵣ 94 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). 
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ
ⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵢ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⵣⵎⴷⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ. ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ. ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵢ ⵓⵙⵍⴳⵏⴰⵙⵎⵍⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴱⴰⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵖⵍⴼⵜ ⵜⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ, ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵚⵕⵕⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ. (ⵉⵏⵏⴰⵣ 87 ⵙⴳ  ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ) . 
ⴰⵔ  ⵉⵣⴳⴳⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰⵜ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⵡⵛ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴽⵔ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷⴰⵜ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜⵉⵙ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴰⵢ  ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵟⴰⵎⵥ  ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ  ⴷⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ( ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 88 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). 
ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴹⵜⵜⴰⵎⵙⵙⴽⴰⵔⵜ. ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⴷ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⴰⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ. ⴷ ⵜⵏⵎⵀⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ  ⵜⴰⵏⵍⵍⵓⵎⵜ ⴷ ⵍⵡⵚⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ.  ( ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 89 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). 
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ  ⵉⵙⵏⴱⴹ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ( ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 90 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).
ⴷⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ  ⵜⵙⵖⴰⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴳ  ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⴳ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⴱⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 49 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ. ⴷ ⵉⵣⵎⵔ  ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴱⴹ ⴰⵏⵏⴱⴹ ⴰⴷ  (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 91  ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).   
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ 
ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ  ⴰⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⴽⴰ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ, ⴷ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵣⵡⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 78 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).   
ⵜⵣⵎⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴳⴰⵔ ⴰⴽⴰⵎ ⵏ  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵖ ⴰⵀⵉⵢⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ. ⴽⵓ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵥⵕⵕⴰ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ, ⵏⵖ ⵙⴳ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 98 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓ) 
ⵜⵣⵎⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙⵙⵉⵏ, ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰ,  ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵣⵣⴳⵔ  ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ  ⵜⵓⵏⵣⵉⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ. (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 81 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ) 
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵎⵔⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⴹⴼⵕⵜ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙⵙⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⵉ ⵉⵙⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵎⴽ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵜⵜⴷⵡⴰⵍ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵙ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ. ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵣⵔⴼ ⵏ ⵏ ⵓⵀⵉⵢⵢⴰ. ⴷ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ, ⴰⴷ ⵜⵓⵜ ⵙⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵀⵉⵢⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ  ⵊⵊⵓ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵅⴼ  ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵏⵏⴱⴹ. (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 83 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ) 
ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵣⵔⵉⴼⵜ ⴷ  ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ
ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵙ  ⵜⵣⵡⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ   ⵉ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ. ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⴰⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵉ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴽⵓ ⴰⵢⵓⵔ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴳ ⴽⵕⴰ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. 
ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵏⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵙⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵏⵖ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵔⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ. 
ⵣⵎⵔⵏⵜ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵍⴷⵏⵜ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ, ⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙⵏ? (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 102 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ)
ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ , ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⵕⵕⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵏⵖ ⵙ  ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ  ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ  ⴰⵙⴰⵙⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ. ⴷ ⵓⵔ ⵜⵏⵏⵉ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵉ ⴰⴹⵕⵉⵚ, ⵅⵙ ⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⵀⵉⵢⵢⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, 
ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ , ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⵕⵕⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵏⵖ ⵙ  ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ  ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ  ⴰⵙⴰⵙⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ. ⴷ ⵓⵔ ⵜⵏⵏⵉ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵉ ⴰⴹⵕⵉⵚ, ⵅⵙ ⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⵀⵉⵢⵢⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ. ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⴼⵔⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵔⴰ ⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ. ⴰⵙⵔⴰ ⴳ ⵜⴷⴷ ⴰⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴽⴽⴰⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵣⵔⵣⵓⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ. 
ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⵙⵉ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴳⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵜ, ⵙ  ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ104 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).   

ⵉⵖⵢ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵄⴰⵙⵇ ⴳ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙ  ⵓⵍⴰⵖⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵎⵓ, ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵇⴱⴰⵍ ⵓⵍⴰⵖⴰⴷ ⴰⴷ ⵅⵙ ⵎⴽ ⵜ ⵉⵙⴳⵎⴹ  ⵏ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 
ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵓⵔ  ⵉⵚⵃⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵎⵓ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ, ⵅⵙ ⵎⴽ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴳⵔ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ. ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴼⵔⵏⵉⵏ ⵅⵙ ⵎⴽ ⵣⵔⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵖⴰⴷ, ⴰⵔ  ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⴷ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵎⵓ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵇⴱⴰⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵍⴰⵖⵉ  ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵎⵓ ⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⵙ, ⵎⴰⵢⵍⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 105 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). 
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵓⵙⵜⴰⵛⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵇⵙⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴼⵔⵏⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵜⵣⵔⵢ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵓⵙⵔⴰⵙ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵓⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 6 ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴷⵖ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴱⵍ ⵜⵉⴼⵔⵏⵉⵏ. (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 106 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). 
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ