ⵜⴰⵔⵉⴷⵔⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ

 

 

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⵃ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⵃ 16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1956, ⵉⵖⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵢⵍⵉⵃ ⵢⵓⵎⵣ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵍ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⵃ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1987.

 

ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ, ⵢⵓⵎⵣ ⴷⴷⵓⴽⵜⵄⵔⴰ ⵃ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵃ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1987 ⵃ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵢⴰⵎⵣ ⵓⵍⴰ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵃ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵃ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994 ⵃ ⵓⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵢⵉⵎⴰⵏⵜ.

 

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰ ⴷⴷⵓⴽⵟⵓⵔ ⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴷ ⵍⴼⵉⵇⵀ ; ⵢⴰⵎⵣ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵃ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1983 ⵃ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ; ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵣ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⴰⵜ ⵃ ⵍⴼⵉⵇⵀ ⴷ ⵍⵓⵚⵓⵍ ⵃ ⴷⴰⵔ ⵍⵀⴰⴷⵉⵜ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵢⵢⴰ ⵃ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1987 , ⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⴰⵜ ⵃ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵔⴱⴰⵟ ⵃ ⵃ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1999.

 

ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ (1987- 1999) ⴷ ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵃ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵔⵛⵉⴷ (1994-1997).

 

ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ; ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ  ⵓⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ (1999-2004), ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴷ (ⵉⴱⵔⵉⵔ 2004- ⵢⵓⵏⵢⵓ 2008) , ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴷ (2008-2017)

 

ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵉⴳⴰ ⴷⴰⵙ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ (2012-2013).

 ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜⵉⵏ , ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵃ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵣⵍⵉⵏ.

ⵉⵙⵜⵉⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵀⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⵙ ⵏ 17 ⵎⴰⵔⵙ 2017 ⴰⵢⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵎⴰⵙ ⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵉⵜⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ