ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ

ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵏⴼⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴱⵍⴰ ⵙⵙⵏ ⵎⴰⵢⵏⵏⴰ. ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 08-09 ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 18 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2009 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵥⵢ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ. 
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ www.cg.gov.ma ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ. 
ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ  ⵜⵉⴼⵉⵔⵙⵜ ⵏⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ D-W-569/2018  ⴳ 07 ⵏⵓⵡⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ