ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵎⵖⴰⵔ  ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ  ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ  ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵣⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ  ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 47 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). ⴰⵔ  ⵉⵣⴳⴳⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰⵜ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⵡⵛ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴽⵔ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷⴰⵜ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ( ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 88 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). 
ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜⵉⵙ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴰⵢ  ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵟⴰⵎⵥ  ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ  ⴷⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ( ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 88 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ). 
 ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ   ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2011, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⵉⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ “ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ”, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⵕⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ “ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ” ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷ. 
ⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴳⵣⵍ  ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ: 
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ  ⵉⵙⵏⴱⴹ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ( ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 90 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).
ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵅⵉⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ: ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴼⵙⴰⵔ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ, ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ,  ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵍⵙⵍⴳⴰⵏ, ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⴳ ⵓⵎⵉⵔⵓ  ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴱⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⴰⵣⵣⴰ ⴳⵔ ⵉⵏⵏⴱⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 49 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ, ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵉⵙⵏⴰⵎⵍⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ 65 ⴷ 66 ⴷ 70 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ  ⴷ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵜⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ, ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵜⵎⴰⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵎⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 12-02. 
ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵉⵎⵙⴳⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ. 
ⵉⵖⵢ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ( ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 48 ⵙⴳ  ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).  ⴰⴷ ⴷⵉⵙ  ⵉⵜⵜⵓⵎⵔⴰⵔⴰ: ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ  ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ  ⴷ  ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ  ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ  ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ- ⴰⵙⴰⵜⵉ  ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵍⵄⴼⵓ, ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ  ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ , ⴷ ⵓⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ  ⵜⴼⵔⴳⵉ, ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ ⴷ  ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵢⵉⵏ. 
ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵅⴼ  ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 48 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).  
ⵉⵣⵎⵔ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ  ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ  ⵅⴼ  ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 54 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).  
ⴷⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ  ⵜⵙⵖⴰⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴳ  ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⴳ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⴱⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 49 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ. ⴷ ⵉⵣⵎⵔ  ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴱⴹ ⴰⵏⵏⴱⴹ ⴰⴷ  (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 91  ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).   
ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 49 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ. 
ⵉⵖⵢ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⵙⴳ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. 
ⵉⵖⵢ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⵙⴳ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ  ⵜⵥⵕⵥⵓⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ. ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵥⵕⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵥⵕⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵎⴰⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⵎⴷ ⵍⵡⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵚⵕⵕⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵔⴰ ⴳ ⵜⵜⵓⵀⵉⵢⵢⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. 
ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵡⴰⵏⴰⴹ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴽⵓ ⴰⵢⵓⵔ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 100 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).  
 ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵏⴽⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙⵡⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙ  ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⴷⵉⵙ ⵏⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵙⵙ  ⴽⵕⴰⴷ  ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵖ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵕⵏ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 101 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).   
ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⵜⴻⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴳ  ⵓⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ, ⵏⵖ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ  ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵥⵕⵥⵓⵎⵜ  ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 103 ⵙⴳ  ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).   
ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⵙⵉ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴳⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵜ, ⵙ  ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 104 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).   
ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ (ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ 78 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).   
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ