ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (CGEM) ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏) في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏) في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏) في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏) في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏) في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏) في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏) في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏) في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي

ⴰⵙⵙ 29 ⵎⴰⵕⵚ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (CGEM) ⵙ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵍⵊ. ⵜⵃⴰⴹⵕ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵡⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ-ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⵙⴷⴷⴰⵙ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵡⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵡⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵎⵉⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳ. ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵚⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴳⵣ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024.
ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⵕⵉ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵣⵓⴳⴰⵣ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⴹ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ.
ⵉⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ (UMT) ⴹⵕⴰⵜ ⵜⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵖⵔⵉⴱ (UGTM) ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ (CDT).
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ