ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⵉⴱⵉⴹⵜ

ⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ  ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 47 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴹⵕⴰⵜ ⵏⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴳ 13 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2021 ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 88 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ.
ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⴰⵏⴱⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 101 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵔⴼⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵓⴹⵏ. ⵎⵢⴰⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⴼⵍⵓⵍ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴰⵏⵎⵖⵓⵏ. 

ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ  ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⵉⴱⵉⴹⵜ  ( ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ