ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024

CG-4-2024-06-12.jpeg

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 05 ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024 ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏⵏ.
ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵎⵥⵥⵉⵏ, ⵉⵙⵎⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵔ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⴼⴹⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵛⵎ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⴳⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ, ⴷ ⴰⵉⴽⵛⵎ ⴼ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵟⵕⵕⵃ.
 

  • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 32.42 ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⴰⵡⵥⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
  • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 18.23 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵡⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⴰⵡⵥⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ   ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ;
  • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.11.672 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ 27 ⵎⵓⵃⴰⵕⵕⴰⵎ 1433 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2011 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.
     

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ