ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024

CG-7-2024-06-20.jpeg

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 13 ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024 ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.44.144 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ » ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1194 ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.90.471 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ1411 ⵉⵎⴷⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ (25 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵉⵔ 1990) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⴰⵙ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.920 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37.21 ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴷⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ.
   

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵡⴰⵥⵥⴰⵏⵉ ⵜⵀⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵓⵏ ⴷ ⵢⵉⵍ ⴰⵎⴰⵢⴰⵙⵙ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵇⴰⴷⵉⵔⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵓⵇⵇⵢⴰⵏⵓⵙ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵉⵍⴰⵀ ⵏⵏⴰⵊⴰⵕⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵡⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴱⵓⴽⵉⵍⵉ ⵎⵅⵓⵅⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵍⵎⴰⵊⴷⵉⴷⵉ, ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵏⵚⵉⴼ ⴱⵕⵕⴰⴷⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵣⵣⴰⵢⴷⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵣⵓⴱⵉⵔ ⵍⴼⵍⵙⵓⴼⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵕ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ