ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024

CG-3-2024-06-26.jpeg

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 19 ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024 ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 03.23 ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 01.22 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴳⵉⵔ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⴷⵔⵓⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.461 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⴰⵡⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.401 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.665 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵖ ⵔⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ.
   

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ-ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⵕⴰⵏ- ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⴷⵉⵄⴰ ⵍⴳⵕⵡⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⵚⴰⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⴷ ⵓⴳⴷⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴱⴰⵚⵕⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵓⵙⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ