ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 24 ⵕⵎⴹⴰⵏ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⴰⵎⵙ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵣⵉⵍ ⴳ ⵡⴰⵙⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵢⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴷ ⵚⴰⵍⴰⵃ…

ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 3 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵡⵀⴰⵔ ⵏⵏⴼⵉⵙⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵢⵓⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 43-05 ⵉⵥⵍⵉⵏ…

ⵜⴰⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ (ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ)

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵎⵥⵥⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ, ⵙ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024, ⵉⵖ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵛⵀⵡⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ10 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵏⵓⵏ 2.05.916 ⵍⵍⵉ…

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ 3 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ.

ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (CGEM) ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵙⵙ 29 ⵎⴰⵕⵚ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (CGEM) ⵙ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵍⵊ.

ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ (CDT) ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵙⵙ 29 ⵎⴰⵕⵚ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ (CDT) ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵇⵇⴰⴷⵔ ⵣⵣⴰⵢⵔ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⴱⴷⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵊⵎ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵃⴰⵕⵕⵓ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰ, ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵎⵔⵔⵜⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵣ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⴼⵉ

More

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ

More

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ