ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 09  ⵛⵡⵡⴰⵍ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024.

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵜⵎⵎⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵓ ⴷⵓⵏⵢⵓ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 33 ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ…

ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴽⴰ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴽⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⴰⵕ ⴷⵓⴽⵕⵓ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵀⴰⵏⵖⴰⵕⵢⴰ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵉⴹⴳⴰⵎ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ, ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵣⵖ ⵀⴰⵏⵖⴰⵕⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵉⴽⵜⵓⵕ ⵓⵕⵓⴱⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 24 ⵕⵎⴹⴰⵏ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⴰⵎⵙ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵣⵉⵍ ⴳ ⵡⴰⵙⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵢⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴷ ⵚⴰⵍⴰⵃ…

ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 3 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵡⵀⴰⵔ ⵏⵏⴼⵉⵙⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵢⵓⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 43-05 ⵉⵥⵍⵉⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⴱⴷⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵊⵎ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵃⴰⵕⵕⵓ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰ, ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵎⵔⵔⵜⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵣ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⴼⵉ

More

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ

More

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ