ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴱⵓⵖⵍⵍⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵡⵇⵉ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022 ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ- ⴰⵢⵏⴰⵙ 18 ⵎⴰⵢ 2020

   

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ