ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ 24 ⵎⴰⵢ 2023

CG-24-05-2023-1.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 4 ¬ⴷⵓⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 24 ⵎⴰⵢ 2023 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ  ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ  ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

اجتماع مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 24 ماي 2023
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 24 ماي 2023
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 24 ماي 2023
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 24 ماي 2023
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 24 ماي 2023
 • ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 23.23 ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
 • ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.272 ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⵃⵓⵏ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.19.786 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1441 (8 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2019)  ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵛⴰⵢⴼⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⴰⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵏⵚⵓⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵎⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵔ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
 • ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⴰⴷⴰⴽⴰⵔ ⵓⴽⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.404 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
 • ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.405 ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⴽⵙⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⴷⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
   

ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴼⵉⵔⵔⴰⴷⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵄⴰⵣⵉⵣⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⴷ ⵜⵉⵟⵟⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵄⴷ ⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵢⵓⵏⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⴱⵏ ⵍⴼⴰⵔⵓⵇ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴼⵟⵟⴰⵊⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵏⵣⴰ ⴰⴱⵓ ⵕⵎⵎⴰⵏ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵉ ⴷ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ