ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024

CG-1-2024-01-10.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 27 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵥⵕ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.784 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴳ ⴱⵍⵍⵓⵟⴰ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴷⴷⵉⵇⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.
 • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵔⵉ ⵏ  ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.662 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ 2.16.88 ⵏ 21 ⵕⴰⵊⴰⴱ 1437 (29 ⵉⴱⵔⵉⵍ 2016) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ   ⵏ ⵉⵖⵣⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ, ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜⵢⴰⴹⵏⵉⵏ  ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.
  ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵔⵙⵓⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵃⵢⵢⵉⵍ  ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵥⵍⵉⵏ ⵙ:
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.23.1071 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ "European Datacomm Maghreb SA".
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.23.1072 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ"Soremar SARL".
    

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵇⵇⵓⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ  :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴱⵏⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵡⴰⴷⵏⵓⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴷⴷⵅⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴹⴰⴼ, ⴳ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴹⴰⴼⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ  :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵉⴷⵉ ⴽⵕⵉⵜⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⴰⵎⴰⵕⴰ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵊⵉⴷ ⵙⵙⴰⵀⵍ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷⵏⵓⵏ.
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵡⵜⴰⵔ ⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ