ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

smrm6-16-01-2024.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⵙⵍⴰⵡⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵙ 70 ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵣⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024, ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵎⵏⵛⴽⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ 23.2 ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⴽⵎ 31.5 ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ.

ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷ ⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ 2020-2027, ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⴱⵓ ⴷ ⴱⵓ ⵔⴳⵔⴰⴳ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵎⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⵎⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⴼⵉ/ⴰⵊⴰⵕⵉⴼ ⴰⵡⵔⴰⵖ.

ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⵢⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ, ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵣ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⵖⴰⵡⵍ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⴳ ⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴽⴽⵯ, ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵥⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵓⵏⴰ ⴷ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵜⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴰⵎⴰⵏ, ⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴱⴱⵉⵏ ⵜⵏ ⵉⵏⵏ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵅⵛⵛⴰⵢⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉ, ⵔⴰⴷ ⵙⵔⴱⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵢ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴽⵓⵏ, ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⴱⵓ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓ ⵔⴳⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⵎⵓ ⵕⴰⴱⵉⵄ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⵡⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⴱⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵖⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵜⵙⵙⴼⵔⵓ ⴰⵙⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵜⵙⵙⴼⵔⴽ ⵜⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵔ ⵜⵜⴼⴼⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵡⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵍⵃⴰⴼⵉⴹⵉ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ