ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024

COMM-CG-25-01-2024.jpg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 13 ⵏ ⵕⴰⵊⴰⴱ1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⴷⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ -ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ 2030, ⵜⵀⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⵜⵙⴽⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵙ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵃⴼⴹ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵎⵓⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵏⴳ ⵜⵎⵎⵉ ⵉ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ.
ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵔⵚⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴱⴰⴷⴰⵏ : ⴰⵙⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵣⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⵥⵕ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.62 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⵙ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.781 ⵏ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023, ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 07.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⴰⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 03.24 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ 07.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⴰⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 04.24 ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 01.21 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 011.71, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ 2.24.64 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴳⴰⵍ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⵢⴰⵔⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.728 ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⴰⵎⵔⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.13.820 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ 16 ⵎⵓⵃⵕⵕⴰⵎ 1436 (10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2014) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵡⴰⵇⵇⴰⵢⵏ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴷⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ.
   

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⵉⵏⴷ ⴱⵏⵣⴰⵀⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⴹⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵚⴰⴼⴰ ⴱⵓⵎⵔⴰⵃ, ⵜⴰⵏⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⴱⵓⵣⵔⵣⴰⵢⵜ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ; 
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵇⵇⵓⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ  :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵙⴽⵉⵎ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⵥⵕⴼ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⴷⵔ ⵙⴰⵔⵊⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵙ ⴳ ⵡⵓⵊⴷⴰ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵍⵃⵎⵣⴰⵡⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰ
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ:  
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵜⵉⴼⴰ ⴽⵔⵔⵓⵊ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵟⵟⵓⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⴽⵔⴰⵎ ⵀⵉⵎⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ