ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ

Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de membres du Congrès américain
Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de membres du Congrès américain
Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de membres du Congrès américain
Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de membres du Congrès américain
Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de membres du Congrès américain
Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de membres du Congrès américain

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 25 ⵎⵕⵚ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵕⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷⵊⵓ ⴱⴰⵢⴹⵏ.

ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵏ ⵉⵎⵎⵙⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⵜⵉ ⵣⵖ 43,4 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021 ⴰⵔ 68,9 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⴽⵜⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵔⵓⵣ- ⴰⵎⵔⵓⵣ.
 

ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵜ ⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵔⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⴷ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵛⵛⵔⵇ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵙⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ 2020 ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵉⵍⴰⵡ ⵉⴷⵓⵙⵏ.

ⵙⴽⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵥⵕⵓⵢ  ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵣⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ-ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1787 ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. 

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ