ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 28 ⵎⴰⵕⵚ 2024

CG-5-2024-03-28.jpeg

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ⵕⵎⴹⴰⵏ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 28 ⵎⴰⵕⵚ 2024. ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ  ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ, ⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⴳ ⵎⵉⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵙⵡⴰⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⴰⴹ  ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵉⵕⵉⵕⴹⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵊⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵜⴰⵔⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵥⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ.
ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉ ⵅⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵖⵥⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ 2011 ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴰⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵙⵍⴰⵀⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ  ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵏ.
 

 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.92 ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⵉⵔ ⵏⵙⵏⵙⵜ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵢⴰⴷ ⵎⵣⵣⵓⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.295 ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.77.862 ⵏ 25 ⵛⵡⵡⴰⵍ 1397 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 9 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1977 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵡⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵉ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵡⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵏ, ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.77.339 ⵏ 25 ⵛⵡⵡⴰⵍ 1397 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 9 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1977, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵇⵊⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ.

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴳⴳ ⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⴰⵎⴱⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 08.24 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵙⴰⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵣⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ  ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵣⵖ ⵉⵣⴳⴳⴰⵍⵏ ⵉⴷⵉⵡⴰⵏⵏ.
 

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵄⴰⵍⵉ ⵍⴼⴷⴷⴰⵡⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵅⵣⵏ ⴷ ⵜⵉⵟⵟⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⴰⵃⵉⴷ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⴰⵎⵖⵓⵣⴰⵏ
 • ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵕⴰⵃ ⴱⵓⵇⵕⵟⴰⵛⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵕⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵏⴰⵍⴰⵏⵜ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵔⵔⵉⵡⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵓⵢⵓⵍⵓⵊⵉ
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵖⴰⵣⴰⵕⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ