ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ

cg-24-06-2024.jpg

ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵏⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵃⵍⵉⵎⵉ ⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙ.
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴱⵉⴽⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵔⵙⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ. 
ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵡⵣ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ. 
ⵢⵓⵡⴽⴽⴷ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢ ⵜⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴱⵉⴽⴽⵙⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵙⵍⴰⵀⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵜⵣⵉⴳⴳⵣⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵉⴷⵉⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⴰⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵏⴰⵎⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴽⵙⵙⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.
ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ « ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵚⵏⴼⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴳⵎⴰⵏ ⵉⵕⵚⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ».
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ