ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

CG_07032019_0.jpg

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ , ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ .

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ , ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ  ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ .

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵣⵍⴰⵢ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⴷ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵟⵍ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵣⴷⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ .

ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵔⵉⵎ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ