ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ "ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ " ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

cg_01142019.jpeg

 ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴽⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ "ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ  " ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ  ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵛⵔⴽⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵓⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ .

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ