ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴰⵙⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

cg_25042019.jpeg

ⵉⵙⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.19.69 ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⴰⵜⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.12.349 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 08 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1434 ⵉⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 20 ⵎⴰⵕⵚ 2013.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ. 

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵙⵙⵓ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ