ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ

Council
Session date Questions Session Answer
ⴰⵢⵏⴰⵙ 23 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵔⴰⴷ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⴱⴰⵕⴱⵜ)
ⴰⵢⵏⴰⵙ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⵙⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)
ⴰⵢⵏⴰⵙ 17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)
ⴰⵢⵏⴰⵙ 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2021 ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷⴰ ⵉⵣⵓⵣⵣⵓⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ 2021-2026
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⵎⴰⴹ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ: ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 13 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2021 ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ: ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ: ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ