ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ… ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵣⴰ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

CG-ADIS-ABEBA.jpeg

ⵉⵣⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴱⵔⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ.
ⵎⴽⴷⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ 36 ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉ ⵖⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 18 ⴷ 19 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⴳⴳⵓⵔⵏ.
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉ ⴱⴰⵕⵕⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵕⵓⵛⵉ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⴰⵎⵣⵣⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵉⵜⵇⴰⵍ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵙ ⵓⵏⴼⵉⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ 20, ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ, ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵖⵉⴼ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⴰⵊⵉⵏⴷⴰ 2063, ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ (ZLECAF).

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ