ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⴻⵏ »

CG--2---2023-03-15.jpeg

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ « ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴽⵓⵏⴻⵏ ». ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵄⵏⴰ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵙ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ 2026 ⵏⵏⴰ ⵙⴳ ⵜⴻⵜⵜⵔⴰⵊⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.
ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵙⵎⵉⵍⵉ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 350 ⵏ ⵓⵎⴰⴷⵔⴰⵡ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵓⵍⴰ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⵀⴰⵍⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖⴰ ⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⴷⵉⵖ ⵎⵍⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵏⵜⵎⵏ ⵉⵙ ⵅⵙⵏ ⵙ ⵡⵓⵍ ⴰⴷ ⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵊⵊⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ.
ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ : « ⴰⴽⴰⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵎⵛⴰⵍⴰ, ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴼⵓ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ », « ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵉⴽⴽⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ », « ⴰⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⵓ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ».
ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴷⴷⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜⵜ, ⵎⴰⵏⵉ ⵖⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴷ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵖⵉⴷ ⵙ 2026.


 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ