ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⵔ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⴱⴷ ⵕⵕⴰⵓⴼ ⴱⵏⵄⴱⴱⵓ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵊⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴱⵍⵎⵄⵟⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⴰⵛⵀⴰⴱ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵣⴽⵔⵉ ⵕⵕⴰⵥⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 28 ⵎⴰⵕⵙ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⴰⵃⵎⵉⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵓⵣⵉⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 28 ⵎⴰⵕⵙ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵖⴰⵣⴰⵕⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ.
ⴰⴽⵡⴰⵙ 28 ⵎⴰⵕⵙ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵕⴰⵃ ⴱⵓⵇⵕⵟⴰⵛⴰ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵕⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵏⴰⵍⴰⵏⵜ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 28 ⵎⴰⵕⵙ 2024 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵄⴰⵍⵉ ⵍⴼⴷⴷⴰⵡⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵅⵣⵏ ⴷ ⵜⵉⵟⵟⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ