ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⵔ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵛⵛⵇⵇⵓⵔⵉ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵎⵍⵓⴽ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃⴷⴷⵉⵏ ⵄⴰⴱⵇⴰⵔⵉ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏ.
ⴰⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⵜⴰⵎⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⵄⴼⵉⵔ ⴰⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ
ⴰⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵡⴰⴹⵉⴼⵉ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ
ⴰⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⵔⵔⵉⴼⵄⵉ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ
ⴰⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ - ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⵍⵡⵉⵣ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴳ ⵡⵓⵊⴷⴰ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵉⵃⵢⴰ ⵓⵄⵍⵉ ⴰⵏⵎⵀⵍ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵉⴱⵏⵉⵇⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023 ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⵙⴱⴰⵄⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⵎⵀⵉⵍ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ