ⴰⵏⴽⴰⴷ ⵉ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵡⴰⵙⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ
ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ pdf-icon.png
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵊⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⴹⵓⴼ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴰⵎⵖⵓⵣ ⴷ ⵓⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⵣⵖ ⵉⵎⵉⵣⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵡⵔⴻⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⴽⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
(ⵜ)ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ(ⵜ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ pdf-icon.png

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ