ⴰⵏⴽⴰⴷ ⵉ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵡⴰⵙⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ
ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ pdf-icon.png
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵊⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ pdf-icon.png
(ⵜ)ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ(ⵜ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵓ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ pdf-icon.png
(ⵜ)ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ(ⵜ) ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵓ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ pdf-icon.png
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ pdf-icon.png
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵏⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵍⵎⵇⵇⴰⵚⵚⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ pdf-icon.png
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⵀⴰⴱ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴽⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ pdf-icon.png
(ⵜ)ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ(ⵜ) ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏⵜⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ pdf-icon.png

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ