ⴰⵏⴽⴰⴷ ⵉ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵡⴰⵙⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵊⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ pdf-icon.png
ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ pdf-icon.png
(ⵜ)ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ(ⵜ) ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴹⵕⵄⴰ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ pdf-icon.png
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ pdf-icon.png
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ pdf-icon.png
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ pdf-icon.png
(ⵜ)ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ(ⵜ)ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
(ⵜ)ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ(ⵜ) (ⵜ)ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ(ⵜ) ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ pdf-icon.png
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ pdf-icon.png
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ-ⵉⴳⵔⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ pdf-icon.png

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ