ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

2_23.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵉⵛ, ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 3 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ,  ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵓⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵓⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵥⵍⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⵉ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵥⵍⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵜⵙⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵎⵉⵍ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵙ ⵡⵓⵖⵓⵏ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵉⵏⵖⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵉⴽⴽⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵎⵓⴽⵏ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰⵙⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵖⴼ ⵓⵎⵙⴰⵃⴰⵜⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵓ ⵉⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵓⵖⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ  ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴳ 8 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⴷ ⵙⵖⵏⵓⵜⵏ, ⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⴽⵜⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⵏⵏⵙⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴰⵏ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ.

ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ, ⴰⴷ ⴷ ⵙⵃⵉⴹⵕⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⴰⵏⴳⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵙⴼⴰⵡ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⵙⵔⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⴷ ⴹⴼⵓⵕⵏ ⵉⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵉⵡⵉⴹⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵉⵙⵡⴰⵎⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⵙⵉⵥⴹⵕ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵃⴰ ⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ