ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵢⴰⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵢⴰⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

 22.55 ⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⵙⵓⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵖⵉⴷ ⵙ 2027 ; ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ 144 ⵉⵙⵓⴽⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴷ…

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 30 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ…

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ, ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴹⴰⵕ ⴷⵓⴽⵓⵕⵓ
ⴱⵓⵔⵓⴽⵙⵉⵍ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ, ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴹⴰⵕ ⴷⵓⴽⵓⵕⵓ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵖ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ, ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴹⴰⵕ ⴷⵓⴽⵓⵕⵓ, ⵉⵃⴰⴹⵔ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ  ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ…

رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يجري مباحثات بنّاءة مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، السيد شارل ميشيل
ⴱⵓⵔⵓⴽⵙⵉⵍ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⵔⵍ ⵎⵉⵛⵉⵍ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⵔⵍ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⵉⵃⴰⴹⵔ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ…

رئيس الحكومة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير بشأن تمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم وتشييد ملعب جديد
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⴹⵟ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴼⵏⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ 6 ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵓⵙⵖⵓⴷⵓn 6 ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ  ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2025 ⴷ ⵜⴽⵓⵙⵜ  ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030, ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ…

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ…

Sommet Russie-Afrique: M. Akhannouch souligne la vision royale pour le renforcement des relations de l’Afrique avec ses différents partenaires
ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵔⵓⵙⵢⴰ - ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ… ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⵉⵙⵙⴼⵉⵡ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⴰⵏ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⴷⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⵯ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⴷⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⵯ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏ…

السيد رئيس الحكومة يستقبل رئيسة مجموعة HCL Tech الهندية
ⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⵊⵉ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵀⵛⵍ ⵜⴻⵛⵀ HCL Tech

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵓⵛⵏⵉ ⵏⴰⴹⴰⵕ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ HCL Tech, ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ…

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ
ⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵍⴼ ⵉⴼⵉⵔⴰⴷ ⴳⵓⵏⵙⴰⵍⴼⵉⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ, ⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵖⵔ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ