ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳⴳⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴷ ⵍⵄⵍⵊ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ

3_18.jpeg

ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 02 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵢⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴽⴽⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵍⵊ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⴰⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⴷ ⵖⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⵡ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵔⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⵔⴳⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ.
ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵍⵊ, ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ, ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴳⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵎⴷⵉⵜ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵢⵓⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⴹⵕⴰⵏ.
ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵃ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵏⴳⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴳⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ “ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ”.

ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵜⴰⵡⵔⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ”, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏⵏ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷ, ⴳ ⵡⵓⵎⵓ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴹ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ, ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵡⵓⵏⵓⴹⵏ ⵉⵏⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ.



 

ⵜⵖⵉⵢ ⵜⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵢⴰⵎⵓⵜ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵖⴼ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵎⵉ ⵜⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵜ ⵉⵍⴰⵇ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵓⵣⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⵙ ⵉⴼⵔⴰⴽ ⴰⵎⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵍⵎⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ.
ⴰⵔ ⵜⵔⵏⵏⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⴰ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ ⵖⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵜⵄⵡⵡⵍ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵙⵍⵍⵡⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⵥⵉ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⴼⵓⵍⵍ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ  ⵓⵎⵣⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵖⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ; ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴰ ⵖⴼ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.

 

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵡⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴰⵎⵎ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⴰⵡⵔⴰⵛ” ⴷ “ⴼⵓⵕⵚⴰ”, ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ 13 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⴰⵟⵍⵏ ⴳ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⴼⴽ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ.

 

ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴳⴳⵉ  ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ,, ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵊⵉⵜ ⵙⴳ ⵡⵓⵏⵓⴹⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵙ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵔⴰ.
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵍⵊ, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⵜⵜⴰⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ