ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵢⵓⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵓⵔⴻⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ ⴰⵡⵕⴰⵛ”

CG-15-02-2022.jpeg

ⵜⴷⴰⵃⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ ⴰⵡⵕⴰⵛ” ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⴰⵙⵉⴰⵙ, ⵉ ⵓⵕⴻⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ 28 ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⴰⵡⵕⴰⵛ”, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵔⴻⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵡⵕⴰⵛ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵕⴻⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵏⴱⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵯⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓⴳ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 03/2022 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ 250 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵡⵕⴰⵛ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵔⵎⵖⵍⴰⵍⵉⵏ
ⴷ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⵣ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴰⴽⴰⵎⴰⵎ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ,  ⵉⵔⵏⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ, ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵕⴻⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ 28 ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵉⵜⵏⵉ  ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⴳⵔⵙⵉⴼ ⴷ ⵊⵕⴰⴷⴰ ⴷ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵇⵓⴱ  ⴷ ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ⴷ ⴱⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵕ ⴷ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ ⴷ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴷ ⵕⵕⵃⴰⵎⵏⴰ ⴷ ⵍⵢⵓⵙⵓⴼⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵖⵉⵕ  ⴷ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⴷ ⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴷ ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ ⴷ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ