ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ

_DSF6142.jpg

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ

ⵉⴳⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ  ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, “ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵙ , ⴰⵔ ⵇⵇⴰⵔⵖ ⵉⴷⴷⵖ ⴳⵉⵖ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴷⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⵓⵛⵛⵍ ⵉ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ.”
ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⴰⴷ “ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⵙ ⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵖ ⴰⵎⴰⴳⴳⵓⴳ.”
ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵖⴼ “ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵃⵇⵇⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵣⵖ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵏⵍⵍⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵎⵏⵉⴷⴰⵙⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵖⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵎⵓⵏ ⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵔⴱⵄ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⴳⵣⵉ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵜⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.”
ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵙ ⵎⴰⵙ ⵙⵙⵏⵜⵎⵏⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵢ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵡⵔⵉⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ, ⵢⵉⵍⵉ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴰⵡⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⴳⴳⵕⴹ ⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ.
ⵉⵖⴹⴼ ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⴰⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵔⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ, ⵉⵏⵄⵜ ⵙ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵡⵉ ⵙ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⵉⵏ ⴰⴹⵕⵕⴰ ⵏ ⴰⵡⴷⵢⴰⵏ, ⵎⵉⵏ ⵓⵟⵓⵚ ⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴹⵎⴰⵏⵏ ⵉ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ.
ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ “ ⵔⴰⴷ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⴰⴼⵉⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵏⴰⵍⵉⵜ ⵉⴼⵓⴽⴽⵏ, ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⵉ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵉⴼⵉ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵇⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ?”
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵖⵥⴰⵏ ⵓⵙⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⴻⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵉⴽⵙⴰ ⵏⵏⵇⴰⴹ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ