ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵎ “ⴰⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ” ⴰⴷ ⵜⴳⴳⵣ ⵖⴼ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

DSCF7702.jpg

ⵜⵙⵙⵏⵜⵎ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ, ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏⵎⵢⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, “ⴰⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ” ⴰⴷ ⵜⴳⴳⵣ ⵖⴼ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵊⴳⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⵢⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⴼⵏⴰⵥ ⵎⵣⵣⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴳ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴷ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵜ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⵎⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵢⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⴷ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ, ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ.

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ, ⴰⵎⵏ ⵉⵍⴰ ⴳ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵜ, ⵙ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵢⵏⵓⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⵃⴹⵕ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵜⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ,ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵄⵉⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵟⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵖⵙⵏ ⴳ ⵉⵏⵓⵥⵉⵕ, ⴷ ⵓⵏⵏⴳⴷⵎ ⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰ ⵉⵍⴰ ⵎⴰⵜ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚⵏ ⵓⵣⴷⵉⵔⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵖⵜ.

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵖⴼ “ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵙⵙⴽⴽⵯⴰⵕ ⴷ ⵓⴳⴰⵣ ⴰⴱⵓⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵡⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⴷⵏ ⵉⵎⵍⵡⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ” ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ “ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ, ⴷ ⵓⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵙ ⴰⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵄⵉⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⴽⵯⵎⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ “ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵙ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵊⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ  ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵍⴰⵎⵕ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ 10 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵏⵥⴰⵕ.

ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⴷ, ⵜⵙⵙⵉⵜⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ “ ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⴹ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ  ⵜⴼⴷⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ” , ⵜⵙⵙⵉⵜⴳ “ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵏⵖ ⵏ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵉⴼⴰⵡⵏ, ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵙⴳ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵖⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵉⴽⵙⵙⴰⴱⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ”. 

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵎ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵏⵣⵣⴰⵣ  ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⴰⵡⵍ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ, ⴷ ⵓⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵜⵉⵎⵖⴰⵡⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⴰⵎⴰⴷⵓⵙ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵎ, ⵓⵍⴰ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵃⴰ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ ⵉ ⵉⵎⴽⵓⴽⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵔⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ.

 

ⵜⵙⵃⴰⴹⵕ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵉⵏⴱⵉⴹⵜ “ ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ.”ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵎ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉ ⵜⴼⵔⴽ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ, ⴷ ⵓⵥⵓⵥⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ, ⴰⴷ ⵍⵜⵖⵏ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ, ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴽⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵜⵙⵙⵉⵜⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ “ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⴷⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴳ ⵜⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.”
ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵜ, “ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵎ ⴰⵏⵜⴰⵎ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵓⵍⵍⵓⵉⵖⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵡⵜⵏ ⵙ ⵓⵥⴱⵕ, ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴷⵏⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵔⴰⵢⵏ, ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ, ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵄⵉⵢⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.”

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵉⵜⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⵉⵎⵍⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⵣⵍⵜ, ⵙ ⵓⵙⵃⵉⴹⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵢⵉⵎⵥ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴷⴰ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ, ⴷ ⵡⵓⵎⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵖⴼ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ; “ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵣⵣⵓⵍ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵍⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵙⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴷⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ  ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴷⴰⵜ, ⴷⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⴰⴽⴰⵎ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ , ⵏⵖ ⴷ ⴳ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵉⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⵏⵏⵓⴼ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⴰⴽⵡⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵖⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴽⵓ, ⴷ ⵜⵓⵛⵛⵔⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷⵔ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⴳⴳⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⵉⵔⵙⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵎⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⴳⴳⵔⵓ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ