ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵖⴼ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ

CAP.jpg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥⵜ ⵖⴼ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵡⵉ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴽⵡⴰⴷ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⵣⵀⵔⴰ ⵍⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⴽⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵎⵍⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵥⵡⴰⵕ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎ ⵣⵣⵀⵔⴰ ⵄⵎⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵥⵡⴰⵕ.
ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵓⵏⵖⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵖⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵙⴽⵜⵔ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵉⵜⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ :

ⴰⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ : ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴷ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵣⴳⵉⵔⵏ ⵖⴼ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ.
ⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⴰⵎⵙⵙⵏⴰⵜⵢ, ⵖⴼ ⵓⵖⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵜⴰⵔⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⵎⵓⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ.
ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵕⵕ ⵏⴽⵛⵓⵎⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⴽⵜⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴷ ⵖⴼ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵃⴰⵢ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵏⵖⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ