ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022

CAPTURE-CG-12-07-2022.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 12 ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ 1443, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵎⵥⵕⵉ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵡⴰⵍⵏ ⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⵏ:
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ -ⴰⵙⴰⵜⵢ ⵓⵟⵟⵓⵏ 06.22 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ;
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ- ⴰⵙⴰⵜⴰⵢ ⵓⵟⵟⵓⵏ 03.22 ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ  ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ;
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.346 ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 42.18 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴼⴹ ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵉⵍⵣⴰⵣⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ, ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵖⵔ ⵉⵇⵇⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ;
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.22.169ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.65.046 ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵎⴹⵕⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵟⵉⴼ  ⵍⵡⵉⴷⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
  ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ