ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵕⵚⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ “ⵢⵓ ⵉⵙ ⴱⵍⴰⴽ ⵜⵛⴰⵎⴱⵔⵣ” US Black Chambers

Photo75A1846.jpg

ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⵏ ⴱⵓⵙⴱⵉ RON BUSBY, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵥⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ “ ⵢⵓ ⵉⵙ ⴱⵍⴰⴽ ⵜⵛⴰⵎⴱⵔⵣ” US Black Chambers ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵖⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴽⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⴽⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ.
 

ⵉⵎⴽⵉⵍⵉ ⵉⴼⵙⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ, ⵜⵉⵎⵍⴰⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ, ⵉⵎⵉⵍ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⵕⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ.
ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵢⵓ ⵉⵙ ⴱⵍⴰⴽ ⵜⵛⴰⵎⴱⵔⵙ ((US Black Chambers) ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔ ⴰⵔⴱⴰⵃ, ⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ