ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ: “ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ”

Question :
ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ
Session date :
Session :
Avril 2022

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵙⵉ  ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ: “ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ”

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ