ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴱⴰⴷⵓⵔ

Photo-2-2022-11-15.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙⵙⴰⵍⴱⴰⴷⵓⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⵓⵍⵓⵡⴰ, ⵉⵎⵓⵏ ⵉⴷⵙ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⵏⴰⵙⵢⵓ ⴷⵉⴽⵓⵙⵢⵓ ⴱⵉⵔⵉⵣ ⴷⵉ ⵎⵉⵏⴷⵓⵣⴰ.
ⵎⴷⵉⵡⵉⵍⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⵎⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴱⴰⴷⵓⵔ, ⵏⴰⵊⵉⴱ ⴰⵔⵎⴰⵏⴷⵓ ⴱⵓⴽⵉⵍⵉ ⵓⵔⵜⵉⵣ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴱⴰⴷⵓⵔ.
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴱⴰⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵙ ⴰⵙⵜⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵏⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2019, ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵉⵍⴰⵡ ⴰⴷⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵙ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⴰⵍⴱⴰⴷⵓⵔⵉⵢ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 77 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴷⵖ, ⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 51 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴱ. ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴱⴰⴷⵓⵔ, ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔⴰ ⵜⵉⵏⵓⴽⵓ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵔⵣⴼⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴷⴰⵜ, ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵔⵣⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⵡⴷ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ