ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ: “ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ”

Question :
“ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ”
Session date :
Session :
Octobre 2022

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ: “ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ  ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ”

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ