ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ: “ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”

Question :
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Session date :
Session :
Octobre 2022

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ: “ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ