ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ

CG_0.jpg

ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳⵔ 13 ⴷ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ.
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 50 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵖⵉⵎⵉⵜⵏ ⵉⵏⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ.
ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⵙ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴱⵢⵢⵓⵕ “ⴽⵓⴼⵉⴷ-19” ⴷ ⵉⴱⴰⵢⵢⵓⵕⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵍⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵡⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ. 
ⵏⵏⵓⵕⵥⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵏ ⵏ /ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⵖⴼ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⴳⵎ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⵜⴹⴼⵓⵕ ⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵖⴼ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵏⵜⵓⵏⵉ ⴱⵍⵉⵏⴽⵏ, ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⴷ ⵉⵖⵉⵎⵉⵜⵏ ⵉⵙⵏⴰⵎⵎⵙⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⵎ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴼⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⴹⴰⵕ.
ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ, ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ-ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵜⵜⵓⵙⴳⴷⵍⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ