ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵏⵙⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

cg-14-12-2022-1.jpeg

ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⵜⴰⵢ, ⵜⵉⴳⵏⵙⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰ, ⴳⵔ 13 ⴷ 25 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵢ ⵉⵙ ⴱⵓⵔⵣⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ  ⴳ 2006 ⴰⴽⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵙⵉⵡⵍ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ.
ⵜⵙⵎⵓⵇⵇⵍ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵅⴷⵎ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ, ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.
 

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⴼⵙⵔ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵙ  ⴷ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⵓ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ.
ⴰⵎⵏ ⵉⴳⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ “ⵎⵉⵜⴰ”, ⵏⵉⴽ ⴽⵍⵉⴳ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ “ⴼⵉⵣⴰ” ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ. 
ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵡⵉⵢⴰ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 50 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵔⵜ, ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ.
ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵙ ⵖⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ, ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⴱⴱⴰⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵢⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ