ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵓ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ

2023-01-05-p2.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⴳⴱ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 5 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵣⵉⴱ ⴱⵓⵔⵉⵍ, ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ, ⵉⵉⵍ ⴷ ⵉⵔⵣⴼⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⵖⵔⵉⴱ.
ⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵢⵓⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ  ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵖⵓⴱⵓⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ.
ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵙ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵢⵓⴳⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴷ ⵎⴰⵡⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵓⵙⵖⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵕⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ.
 

ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⴰ ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵇⴹⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ. ⵉⵎⵉⵍ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 45 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵓⵕⵓ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵏⴹ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴳ 10 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵛ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵥ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ, ⴳ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴷⴳⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023.

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ