ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يشرف على الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
 رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يشرف على الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
 رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يشرف على الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
 رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يشرف على الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
 رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يشرف على الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
 رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يشرف على الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵜ ⴰⵎⵙⵍⵓⵍⵍⵓ
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵖⴼ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ,
ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ,
ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ
ⴰⵢⵜⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰ, ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ,
ⵉⵙⵙⵎⴷⵣ ⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⴷⵙ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973, ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵔⵖⵓⴷⵖ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ “ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ”,
ⴰⵎⵏ ⵜⵙⵙⵏⵎ, ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⴱⴱⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⴳ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ; ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ  ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2002;
ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵍⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴰⵢⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵔ ⵉⵎⵃⴹⵉ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵎ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵙⵓⴳⵉⵎ.
ⴰⵙⵙ ⴰ, ⵏⴳⴰ ⵉⵏⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011, ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵎⵉⵏ ⴰⵙⴽⵜⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴰⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⵎ ⴰⴷ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2022, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙ 300 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵓ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ 2023, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵏⵓ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴰⵔⴷ ⵉⵍⴽⵎ 1 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025;
ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⴰⵏ 25 ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⵙⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ , ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ :
ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵎⵙⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ, ⵜⴰⵛⵍⵯⵀⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ.
ⴰⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵎⵙⵏ, ⴳ ⵓⵎⵏⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵇⵇⴰⵃ.
ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵜⵉⴳⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵔⴰⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ;
ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ.
ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⵜⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⵙⵓⴳⴳⵓⵣ.
ⵏⴱⵓⵔⵣ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ, ⵏⵙⵓⵍ ⵏⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵖⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵏ ⵀⵉⵍⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ.
ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ