ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ , ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

cg-11-02-2023.jpeg

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⴰⵙⵓⴳⴳⵣ ⴰⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵍⵓⵎⵎⵏ  ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⴰⵡⴰⴷⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵣⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ 1.400 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ.
ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵉ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵉⵚⵚⴹⵕⵓⵜⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴳⴳⵣⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ,  ⴷ ⵓⵙⴽⵏ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵇⴰⵄ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ.
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ , ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵔⴻⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵍⵡ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⴰⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ