ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⴰⵡⵕⵉⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ

cg-p1-2023-02-16.jpeg

ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⴳⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵉⵍ ⵕⵓⵏⵓ -ⴱⴰⵙⵙⵓ Odile Renaud-Basso, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴷ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵉ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵙⵡⴰⵏⴼⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴷⴷⴰⵡⵜ, ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ.
 

ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ.
ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ ⵙ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ, ⵙ ⵓⵖⵉⵡⵍ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴷⴼⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵉⵜ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵓⵙ ⵉⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ.
ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵉⵍ ⵕⵓⵏⵓ-ⴱⴰⵙⵙⵓ, ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵢⵓⵏⵓⵏ, ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ