ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ (GAFI) ⵜⵖⵜⵙ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⴱⵥⴰⵡⵜ

Capture d’écran 2023-02-24 à 12.39.27.png
  • ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⴳ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ  ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ (GAFI) ⵜⵉⵍⵓⵙⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵚⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴳ ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ 2023,
  • ⵜⵙⵙⵉⵡⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ  ⵏ ⵍⵉⵔⵀⴰⴱ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ,
  • ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ  ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵉⵚ ⵉⵚⴱⵃⵏ ⵉ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜⴰⴱⵣⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ  ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ,
  • ⵢⵓⵍⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. 

ⵜⵖⵜⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ (GAFI), ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ, ⵏⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⴱⵥⴰⵡⵜ”, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ  ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⵏ ⵍⵉⵔⵀⴰⴱ, ⵙⴳ  ⵎⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙⴳ  ⵡⴰⵥⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ  2021. ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⴳ  ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵙⴳ  20 ⴰⵔ 24 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023. ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ  ⵏ ⵜⵉⵍⵓⵙⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵚⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ  ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳⵔ 16 ⴷ 18 ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ 2023. 
ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⴼⴼⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⴱⵥⴰⵡⵜⴰⵙⵖⵓⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ  ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⵏ ⵍⵉⵔⵀⴰⴱ, ⵙⴳ  ⵎⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ.
ⵜⴷⴷⴰⴷ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ, ⵏⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ “ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ  ⵜⴰⴱⵥⴰⵡⵜ”  ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵣⴳⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ; ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵟⵓⵎⵥ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵓⵙⵙⴼⵔⴳ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵎⵎⴰⵖⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵣⵣⵓⴳⵣⵏⵜ, ⴰⴽⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ, ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵛⵛⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ. 
 ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⴹⵉⵚ  ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⴱⵥⵡⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵅⴼ  ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰⵜ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ  ⴰⵢⵜ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. 
ⵜⵙⵙⵉⵡⵍ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⴱⵥⴰⵡⵜⴰⵙⵖⵓⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ  ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⵏ ⵍⵉⵔⵀⴰⴱ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⴷ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ  ⴰⵥⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ  ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴱⵇⵇⵉⴹ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ